Търси фирма

Строителство Градът - вестник за строителство, архитектура и недвижими имоти
КСБ: Областно представителство - Пловдив
Органи на управление

Управителен Съвет

Председател:

· Пламен Иванов - "Лустро - 90" ООД

Членове:
- инж. Димитър Язов - "Язов" ООД,
- Костадин Иванов - "Химколор" АД,

- Валентин Кънчев - „Сиенит" ООД, 
- Васил Арнаудов - „СК Арнаудов" ЕООД,
- Мария Дългърска - „Билдинг Маг" ЕООД и
- Иван Петков - „Интерстрой 49"ЕООД.

Контролен съвет

Председател:

· инж. Саркис Гарабедян - "Тирлин" АД

Членове:

· инж. Саркис Гарабедян - "Тирлин" АД
· Емил Денков - "Бластбор" ООД
· Йорданка Маркова - "Терма експерт плюс" ООД


Награди

Годишна награда *Златен отвес*Всяка година Строителна камара Пловдив отличава фирмите с най-голям принос за строителния бранш в града и региона, връчвайки годишните си награди.

Наградите са разпределени в няколко категории, които отразяват различната специфика в дейността на фирмите, членуващи в Строителна камара.

Голямата награда за строителна фирма "Златен отвес" се връчва на традиционното коледно тържество от 1998 г. Тя отразява не моментното състояние на наградената фирма, а е признание най-вече за приноса към бранша и изградените позиции сред колегията.

Специализираните награди са учредени през 2003 г. и 2004 г. и са в категориите:

"Производител на годината"
"Търговец на годината"
"Специализирани строителни работи"
"Инфраструктурни обекти"

През 2004 г. и 2005 г. беше връчена и допълнителна награда "Детайл".

Условието за участие в конкурса е фирмата да бъде предложена от друга фирма, член на Областното представителство, но фирмите-членове имат право да представят и собствената си кандидатура.

Предложените за участие в конкурса изпращат документи, съобразно критериите за оценка.

Получените документи се разглеждат от Комисия, съставът на която предварително се определя на заседание на Управителен съвет на Областното представителство. Комисията има право да предлага присъждането на допълнителни награди. От всички постъпили предложения в съответните категории, с гласуване комисията избира по трима номинирани, а от тях - носителите на наградите за съответната календарна година.

Критерии за оценка

I. За строителна фирма "Златен отвес" :

1. Принос за строителния бранш в град Пловдив /построени значими за града обекти/;
2. Работа с фирми от колегията /да се посочат обектите, на които фирмата е работила съвместно с фирми от БСтрК ОП - Пловдив, както и с кои надзорни фирми от БСтрК Пловдив са реализирани обектите/
3. Персонал на фирмата /запазени и създадени работни места през текущата календарна година/;
4. Приходи от продажби от м.януари до м.ноември за текущата календарна година;
5. Платен годишен членски внос;
6. Наличие на сертификат по ISO (препоръчителен, плюс при равни други условия).

ІІ. За строителна фирма "Специализирани строителни работи":

1. Принос за строителния бранш в град Пловдив /построени значими за града обекти /;
2. Работа с фирми от колегията /да се посочат обектите, на които фирмата е работила съвместно с фирми от БСтрК ОП - Пловдив/;
3. Персонал на фирмата /запазени и създадени работни места за текущата календарна година /
4. Приходи от продажби от м.януари до м.ноември за текущата календарна година;
5. Платен годишен членски внос;
6. Наличие на сертификат по ISO (препоръчителен, плюс при равни други условия).

ІІІ. За строителна фирма "Инфраструктурни обекти":

1. Принос за строителния бранш в град Пловдив /построени значими за града обекти /;
2. Работа с фирми от колегията /да се посочат обектите, на които фирмата е работила съвместно с фирми от БСтрК ОП - Пловдив/;
3. Персонал на фирмата /запазени и създадени работни места за текущата календарна година /
4. Приходи от продажби от м.януари до м.ноември за текущата календарна година;
5. Платен годишен членски внос;
6. Наличие на сертификат по ISO (препоръчителен, плюс при равни други условия).

ІV. За търговските фирми "Търговец на годината":

1. Принос за строителния бранш в град Пловдив /участие като доставчик в значими за града обекти/;
2. Работа с фирми от колегията /с кои фирми от БСтрК ОП - Пловдив е работила/
3. Персонал на фирмата /запазени и създадени работни места през за текущата календарна година /
4. Приходи от продажби от м. Януари до м.ноември за текущата календарна година и от тях приблизително какъв дял е за членовете на БСтрК.
5. Платен годишен членски внос;
6. Наличие на сертификат по ISO (препоръчителен, плюс при равни други условия).

V. За производителите "Производител на годината":

1. Принос за строителния бранш в град Пловдив /участие с произвежданата продукция в значими за града обекти/;
2. Работа с фирми от колегията /с кои фирми от БСтрК ОП - Пловдив е работила/
3. Персонал на фирмата /запазени и създадени работни места за текущата календарна година /
4. Приходи от продажби на продукция от м. Януари до м.ноември за текущата календарна година и от тях приблизително какъв дял е за членовете на БСтрК.
5. Платен годишен членски внос;
6. Наличие на сертификат по ISO (препоръчителен, плюс при равни други условия).
7. Въведена система за качество, във връзка със съответствието на строителните продукти.